Kostenvergoeding

De Psychotherapie Praktijk Gouda is een praktijk voor Geestelijke Gezondheid Zorg (BG-GGZ en G-GGZ).

In 2008 zijn er grote veranderingen doorgevoerd in de Geestelijke Gezondheidszorg. De bekostiging van de GGZ is overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. De Diagnose Behandel Combinatie (DBC) is geïntroduceerd en er wordt op diverse niveau's nagedacht over o.a. transparantie in de zorg, evaluatie van behandeling en prestatie-indicatoren. Samengevat bestaat het eindbedrag van een psychotherapie/psychologische begeleiding uit een optelsom voor alle verrichtingen. De productstructuur geeft het uiteindelijke tarief aan op het moment dat de DBC wordt afgesloten na de behandeling of in ieder geval na een jaar.

JEUGD:

De organisatie van de betaling van de psychologische zorg voor de jeugd jonger dan 18 jaar is veranderd per januari 2014!

Door het invoeren van de Jeugdwet per 1-1-2015 vallen de kosten voor psychische hulp aan jongeren onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid waar de jeugdige woont.

VOLWASSENEN:

Psychologische zorg krijgt u vergoed vanuit de basisverzekering. Hieronder valt:

 • Preventie en behandeling van lichte psychische klachten door uw huisarts en GGZ-praktijkondersteuner (POH-GGZ): volledig vergoed.

Na doorverwijzing door uw huisarts kunt u een vervolgbehandeling krijgen:

 • Generalistische Basis GGZ (BG-GGZ)

Dit is de zorg om niet-complexe (enkelvoudige) psychische aandoeningen/ stoornissen vast te stellen en te behandelen. In de generalistische Basis GGZ zijn drie behandeltrajecten: kort, middel en intensief. Daarnaast kunt u ook behandeld worden voor chronische klachten om een terugval bij een gecompliceerde stoornis te voorkomen. Uw huisarts (of POH-GGZ) onderzoekt welke zorg u nodig heeft en welke behandeling hier het beste bij past.

In de BG-GGZ zijn een drietal behandelproducten opgenomen;

kort, middel, intensief, chronisch

De keuze voor een product wordt mede bepaald door

1) (vermoeden van) een stoornis (DSM-IV classificatie)

2) ernst van de problematiek (impact op het dagelijks leven)

3) risico (verwaarlozing, mishandeling, suïcide)

4) complexiteit (comorbiditeit)

5) beloop/duur van de klachten

In de BG-GGZ gaat het om problemen met een laag tot matig risico.

 

 • Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ): Dit is de zorg om ingewikkelde psychische aandoeningen/stoornissen vast te stellen en te behandelen.

Als GZ-psycholoog/Klinisch psycholoog/Psychotherapeut (BIG) heb ik met de zorgverzekeraars overeenkomsten afgesloten. De kosten worden daardoor volledig vergoed. De zorgverzekeraars hebben echter diverse voorwaarden gesteld en omzetplafonds bepaald. Het kan zijn dat u een verwijzing heeft en zich wilt aanmelden, maar dat de zorgverzekeraar een (te) gering bedrag beschikbaar heeft gesteld waardoor u niet geholpen kunt worden door de behandelaar naar uw keuze. De behandelaar kan hierin niet onderhandelen! U kunt zelf uw mogelijkheden voor restitutie onderzoeken bij de zorgverzekeraar.

Eigen Risico: Voor de behandelingen in de geestelijke gezondheidzorg betaalt u WEL uw Eigen Risico voor uw zorgverzekering. Dit bedrag is vastgesteld per kalenderjaar; voor 2016 en 2017 op 385 euro (voor diverse type behandelingen samen).

No show: Afspraken die niet tijdig worden afgezegd worden niet door de zorgverzekraar vergoed. De kosten worden door de zorgverlener in rekening gebracht. Kosten 2015-2016: 50,- euro per niet afgezegd consult. U dient de afspraak 24 uur tevoren af te zeggen, ongeacht uw reden, via de telefoon (06-16756426) of via de e-mail (ellenlommers@online.nl)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Welke behandelingen worden niet vergoed uit de basisverzekering?

De volgende behandelingen vallen niet onder Geestelijke Gezondheidszorg:

 • behandeling van aanpassingsstoornissen
 • hulp bij werk- en relatieproblemen
 • psychosociale hulp
 • zorg bij leerstoornissen waaronder dyslexie. U hebt wel recht op behandeling van ernstige dyslexie
 • zelfhulp
 • het toeleiden naar zorg
 • preventie en dienstverlening
 • bepaalde interventies (psychoanalyse, neurofeedback, deep brain stimulation en transcranial magnetic stimulation)
 • psychologische hulp in verband met lichamelijke aandoeningen
 • intelligentieonderzoek
 • schoolpsychologische zorg

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klachten

BIG